Bozok Üniversitesi-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İçin Tıklayınız..
Yüksek Öğretim Kalite Komisyon Çalışmaları İçin Tıklayınız..
 Ba�l�ks�z Belge
  Üye Girişi  
 
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
 
     
  Canan YOZGATLI -Görev tanımı  
 

GÖREVİN ADI              : Şef 

GÖREVİN KAPSAMI   : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÖREVE İLİŞKİN PERSONEL: Canan YOZGATLI

  1. 1.    GÖREVİN KISA TANIMI

Bozok  Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlığındaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik, ekonomiklik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla bulunduğu birimin görevlerini yapar.

  1. 2.      GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 

2.1                        Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

2.2                        Başkanlığa gelen her türlü evrakın imza karşılığı alınmasını, kayıt edilmesini ve ilgilisine iletilmesini sağlamak.

2.3                        Amirin talepleri doğrultusunda incelenen evrakların ilgili alt birimlere gereğinin yapılması için dağıtımını sağlamak.

2.4                        Daire Başkanı tarafından yazılması talep edilen yazıların kurallara uygun olarak kısa sürede yazılmasını sağlamak.

2.5                        Başkanlığa gelen ve dosyalanması gereken evrakı, kayıt işleminden sonra sınıflandırarak konularına göre dosyalanmasını, Başkanlıktan havale edilerek çıkan evrakın kayıt edilerek dağıtımının yapılmasını sağlamak.

2.6                        Giden evrakların birer suretlerinin ilgili dosyalarda muhafazasını sağlamak.

2.7                        Daire Başkanlığı personelinin özlük hakları ile ilgili konuların takip edilmesini, izin ve rapor gidiş - dönüş tarihlerinin Personel Daire Başkanlığına yazıyla bildirilmesini sağlamak.

2.8                        Yıl sonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arşive gönderilmesi gereken evrakın belirlenerek söz konusu işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

2.9                        Birimin gereksinimi olan her türlü kırtasiye malzemelerinin alınmasını, fax, fotokopi makinesi, bilgisayar v.b. demirbaşın korunması ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak.

2.10 Personele ait yıllık izin listelerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak

2.11 Üst makamlardan birime gelen emir, talimat ve yönerge v.b. duyuruları personele imza karşılığı tebliğ ederek dosyalanmasını sağlamak.

2.12  Birim çalışanlarının ödenek, tazminat, masraf, yolluk ve diğer mali haklar ve izin işlemlerinin ilgili birimler ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak

2.13  Gelen, giden yazıları, şikayetlerle ilgili bilgileri ve saklanması gerekli diğer belgelerin dosyalanmasını

2.14          Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.

2.15                     Başkanlığın yıllık çalışma planı çerçevesinde görevini yürütmek ve çalışma planının hazırlanmasında başkana yardımcı olmak,

2.16                     Müdürlüğe ait birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını maiyetinde bulunan personelin yetiştirilmesini sağlamak,

2.17                     Personelin mesaiye devamlarını kontrol etmek ve izinlerin planlamasını sağlamak,

2.18                      Genelge ve talimatları personeline duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve müdürlüğü ile ilgili talimatlar hazırlamak,

2.19                      Görevin gerektirdiği konularda Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri ile koordine sağlamak.

2.20                      Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda Müdürlüğüne ait plan, program ve bütçe önerilerini hazırlayarak amirine sunmak.

2.21                     Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, bu amaçla gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak.

2.22                     Sorumluluğuna verilen işgücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak.

2.23                       Kesintisiz bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları belirlemek ve temini için amirinin onayına sunmak. Benzer çalışmaları hizmet türü ihtiyaçlar için gerçekleştirmek.

2.24                      Gelen giden evrakın ilgililere havalesini ve gereğini yapmak; ihtiyaç duyabilecek bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

2.25                      Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini elemanlarına açıklamak.

2.26                       Personelinin gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi için çalışmalarda bulunmak.

2.27                      Personel tayini, nakil, görev ve ücret, terfii, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin işlemlerde amirine görüş ve önerilerini sunmak.

 

2.28                      Birimizdeki  elemanlara iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek.

2.29                      Kurum çalışan ve emeklilerinin “İşyeri Kimlik” lerinin tanzim edilmesini şahıslara zamanında verilmesini takip etmek.

2.30                      Bütçe Performans  Servisi olarak üzerine düşen görevi yerine getirmek.

  1. 3.    YETKİLERİ

            3.1 Memurlar tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak

3.2  Evrak dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve benzeri eksiklikleri inceleyerek gerekli önlemleri almak

3.3  Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırma ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak.

3.4  İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak.

3.5  Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak.

3.6  Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak.

3.7  Birimindeki memurların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

4        EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Şube Müdürü     

5        ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Memur, Bilgisayar İşletmeni

6        BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

       6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

       6.2 En az iki yıllık Yüksekokul mezunu olmak.

       6.3 Yaptığı iş ile ilgili mevzuatı bilmek.

       6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

7. SORUMLULUK:

       Şef, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şube Müdürü, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 
     
 
© Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-2013
297,443 Tekil Ziyaretçi