Bozok Üniversitesi-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İçin Tıklayınız..
Yüksek Öğretim Kalite Komisyon Çalışmaları İçin Tıklayınız..
 Ba�l�ks�z Belge
  Üye Girişi  
 
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
 
     
  SİNAN MERT-GÖREV TANIMI  
 

GÖREVİN ADI              : Şef

GÖREVİN KAPSAMI   : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÖREVE İLİŞKİN PERSONEL: Sinan MERT

  1. 1.    GÖREVİN KISA TANIMI

Bozok  Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlığındaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik, ekonomiklik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla bulunduğu birimin görevlerini yapar.

  1. 2.      GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 

2.1                        Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

2.2  Başkanlığın yıllık çalışma planı çerçevesinde görevini yürütmek ve çalışma planının hazırlanmasında başkana yardımcı olmak,

2.3  Müdürlüğe ait birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını maiyetinde bulunan personelin yetiştirilmesini sağlamak,

2.4  Personelin mesaiye devamlarını kontrol etmek ve izinlerin planlamasını sağlamak,

2.5   Genelge ve talimatları personeline duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve müdürlüğü ile ilgili talimatlar hazırlamak,

2.6  Görevin gerektirdiği konularda Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri ile koordine sağlamak.

2.7   Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda Müdürlüğüne ait plan, program ve bütçe önerilerini hazırlayarak amirine sunmak.

2.8  Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, bu amaçla gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak.

2.9  Sorumluluğuna verilen işgücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak.

2.10                      Kesintisiz bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için Müdürlüğünün araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için amirinin onayına sunmak. Benzer çalışmaları hizmet türü ihtiyaçlar için gerçekleştirmek.

2.11                      Gelen giden evrakın ilgililere havalesini ve gereğini yapmak; ihtiyaç duyabilecek bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

2.12                      Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini elemanlarına açıklamak.

2.13                       Personelinin gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi için çalışmalarda bulunmak.

2.14                      Personel tayini, nakil, görev ve ücret, terfii, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin işlemlerde amirine görüş ve önerilerini sunmak.

 

2.15                      Birimindeki

 

2.16                      elemanlara iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek.

2.17                      Kurum çalışan ve emeklilerinin “İşyeri Kimlik” lerinin tanzim edilmesini şahıslara zamanında verilmesini takip etmek.

2.18                      Daire Başkanının vereceği benzeri görevleri yapmak.

2.19                     Ön Mali Kontrol ve iç Kontrol servisinde üzerine düşen görevi yerine getirmek.

 

3        EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Şube Müdürü     

4        ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Memur, Bilgisayar İşletmeni

5        BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

       6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

       6.2 En az iki yıllık Yüksekokul mezunu olmak.

       6.3 Yaptığı iş ile ilgili mevzuatı bilmek.

       6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

7. SORUMLULUK:

       Şef, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şube Müdürü, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

8. DAĞITIM:

İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

 
     
 
© Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-2013
297,429 Tekil Ziyaretçi